สถิติธุรกิจ

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ ได้แก่ การสำรวจตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง การแจกแจงตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติ

What Will You Learn?

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้ จึงมีการปรับปรุงเนื้อหาและตัวอย่างให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Course Content

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การสำรวจตัวอย่าง (Sampling)

บทที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)

บทที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of variance : ANOVA

บทที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เบื้องต้น Simple Linear Regression and Correlation Analysis