หลักสูตร “การยกระดับทักษะการสร้างแบรนด์ ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์” รุ่นที่ 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตรการยกระดับทักษะการสร้างแบรนด์เป็นหลักสูตรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการทำตลาดดิจิทัล ซึ่งมีองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการพัฒนาและเพิ่มทักษะผู้ประกอบการหรือนักการตลาดด้านการสร้างแบรนด์ควบคู่ไปกับการตลาดออนไลน์ จึงดำเนินการจัดหลักสูตรระยะสั้น“การยกระดับทักษะการสร้างแบรนด์ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์”ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดให้มีกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าที่แตกต่างไปจากตราสินค้าโดยทั่วไปอีกทั้งมีการใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล สื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือในโลกออนไลน์

Module 1. Branding กับการสร้างตัวตนในยุคดิจิทัล
Module 2. เครื่องมือการสร้าง Branding ในยุคดิจิทัล และการสื่อสาร Brand อย่างสร้างสรรค์ (Creative Digital Branding)
Module 3. การออกแบบผลงานสื่อเพื่อการสื่อสารแบรนด์ (Graphic Branding) และเครื่องมือในการสื่อสารแบรนด์
Module 4. ฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์บนโลกดิจิทัล

Course Content

Module 1 : Branding กับ การสร้างตัวตนในยุคดิจิทัล

  • OPEN UP HOLISTIC BRANDING EPISODE 1
    01:00:00
  • OPEN UP HOLISTIC BRANDING EPISODE 2
    00:00

Module 2 : เครื่องมือการสร้าง BRANDING ในยุคดิจิทัล และการสื่อสาร BRAND อย่างสร้างสรรค์

Module 3 : การออกแบบผลงานสื่อเพื่อการสื่อสารแบรนด์ (Graphic Branding) และเครื่องมือในการสื่อสารแบรนด์

Module 4 : ฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์บนโลกดิจิทัล