หลักสูตร “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่รายวิชา” รุ่นที่ 1

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Module 1 : สื่อดิจิทัล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Module 2 : Learning styles and 4 Technique in classroom

Modula 3 : พัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่รายวิชา