กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ในส่วนของความรับผิดทางอาญา การกระทำโดยเจตนา การกระทำโดยประมาท  อำนาจในการกระทำทางอาญา เหตุยกเว้นโทษ ลดหย่อนโทษ การกระทำความผิดหลายคน และการพยายามกระทำความผิด  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

What Will You Learn?

  • เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้หลักการความรับผิดทางอาญา ตามลักษณะทั่วไปประมวลกฎหมายอาญา
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับหลักการความรับผิดทางอาญา ตามลักษณะทั่วไปประมวลกฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการความรับผิดทางอาญา ตามลักษณะทั่วไป ประมวลกฎหมายอาญาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง