ระบบการจัดการฐานข้อมูล

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของระบบฐานข้อมูล โดยเน้นในเรื่องระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รูปแบบของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานสำหรับจัดการฐานข้อมูล การสร้างโมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล กระบวนการปรับบรรทัดฐาน การจัดการระบบฐานข้อมูล การคงสภาพของฐานข้อมูล การจัดการทรานแซกชัน(Transaction) ฐานข้อมูลอื่นๆ และการฝึกภาคปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล และภาษา SQL

What Will You Learn?

  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของฐานข้อมูล
  • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลตามวงจรการพัฒนาฐานข้อมูล
  • เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลให้เป็นตามบรรทัดฐานและการนอร์มอลไลซ์เซชัน
  • เพื่อให้สามารถสร้างฐานข้อมูลและใช้ภาษาทางด้านฐานข้อมูล(SQL)ได้
  • เพื่อให้สามารถจัดการฐานข้อมูลในด้านระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล และการควบคุมการใช้งานฐานข้อมูล

Course Content

Chapter 1 Basic Database System

Chapter 4 Controlling the Use of Database Systems

Chapter 5 Database System Security