“การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่น” ภายใต้โครงการ บัณฑิตพันธุ์ใหม่

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

หลักสูตร “การพัฒนานวัตกรทางการศึกษาบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่น”เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของสังคมไทย 4.0   จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจากฐานราก (Transforming) หรือสร้างใหม่ (Reinventing) หรือพลิกโฉม (Reforming) ระบบนิเวศการจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยอันเป้นเป้าหมายสูงสุดของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะสูง เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย สู่ฐานการทํางานวิถีใหม่ในอนาคตของสังคมดิจิทัล ตลอดจนความต้องการบัณฑิตผู้มีความสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนายกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย 4.0

 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนานวัตกรทางการศึกษาให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ติดต่อสอบถาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา สุวรรณโน

ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เบอร์โทรศัพท์ 083-654 4226 e-mail: pitchaya_s@hu.ac.th

 

อาจารย์ปิยดา จิงวังสะ

ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

เบอร์โทรศัพท์ 086-962 7312 e-mail: piyada@hu.ac.th

 

What Will You Learn?

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทชุมชน
 • บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสาระการเรียนรู้
 • สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • ปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

Course Content

Module 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทชุมชน

 • นำเสนอความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการสร้างสำนึกรักภูมิปัญญา
  00:00
 • เนื้อหาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการสร้างสำนึกรักภูมิปัญญา
  00:00
 • กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  00:00
 • วิธีการสืบสานภูมิปัญญา
  00:00
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.สถาพร ศรีสัจจัง
  00:00
 • ศาสตร์การสอนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  00:00

Module 2 การบูรณาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสาระการเรียนรู้

Module 3 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Module 4 ปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น