“การดูแลผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

         ปรากฏการณ์ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย คือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลพบว่า ขนาดหรือจำนวนของประชากรรวมและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น มีการคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ซึ่งหมายถึง มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 20 ขึ้นไป หรืออาจกล่าวได้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2569) ประเทศจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ : Aged Society” และจากนั้นอีกเพียง 10 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-Aged Society) จากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ส่งผลกระทบทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม โดยรวม อีกทั้งในปัจจุบันประชาชนคนไทยต้องปรับตัวให้ทันกับกระแสเศรษฐกิจ จึงทำให้วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว ต้องรีบเร่งแก่งแย่งแข่งขันกันเพื่อให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่สุขภาพ ละเลยต่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มักจะถูกละเลย ขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่ คือผู้สูงวัย     

         ดังนั้นการดูแลผู้สูงวัยจึงนับว่าเป็นภารกิจสำคัญของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัยให้มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับคนวัยอื่นได้ ไม่เป็นภาระพึ่งพา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ จึงมีการนำปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยมาพิจารณารอบด้าน และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสุขภาวะ เพราะถือเป็นปัจจัยหลักในการให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ  สังคมและปัญญา เน้นการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมนำสังคมผู้สูงวัยไปสู่สังคมคุณภาพในอนาคตต่อไป

 

สถานที่ในการอบรม

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

ระยะเวลาการอบรม จำนวน 405 ชั่วโมง

อบรมภาคทฤษฎี จำนวน   90 ชั่วโมง  ณ ห้องอบรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อบรมภาคปฏิบัติ จำนวน  315 ชั่วโมง

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

– ศูนย์ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่

– ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 

วิทยากร

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิสา  ยาอีด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช รุธิรโก

ดร. สุคนธ์ ชัยชนะ

ดร.วไลพร พราหมณ์ชู

ดร.ดลรวี แวเยง

อ.อดิศักดิ์ หวานใจ

อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา

อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร

 

ติดต่อสอบถาม

ดร.สุทธิสา ยาอีด

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โทรศัพท์ 0928745159

อาจารย์อดิศักดิ์ หวานใจ

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โทรศัพท์ 0617598787

Show More

What Will You Learn?

  • การดูแลสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุแบบองค์รวม
  • หลักการใช้ยาเบื้องต้นในผู้สูงอายุและการแพทย์ทางเลือก
  • กฏหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  • เทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ
  • ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ

Course Content

Module 1 การดูแลสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุแบบองค์รวม

Module 2 หลักการใช้ยาเบื้องต้นในผู้สูงอายุ และการแพทย์ทางเลือก

Module 3 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Module 4 เทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

Module 5 ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ