พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาหลักการและแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางธุรกิจการวิเคราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลในการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

What Will You Learn?

 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการและองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตั้งระบบของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูแล และปรับปรุงระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

Course Content

บทที่ 1 แนะนำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce

 • แนะนำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce Ep.1
  01:56
 • แนะนำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce Ep.2
  06:46
 • แนะนำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce Ep.3
  03:27
 • Exam 1 electronic commerce

บทที่ 2 หลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์

บทที่ 3 การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ e-Commerce

บทที่ 4 การพัฒนาเว็บไซต์ e-Commerce

บทที่ 5 การจัดการร้านค้าออนไลน์ ด้วย Woocommerce