หลักสูตร Business English Email Writing Skills

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

อาจารย์ณัฐพล รุจิเรืองโรจน์

อาจารย์ประจำสถาบันภาษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และรักการสอนภาษาอังกฤษ

ในการทำงานปัจจุบันนี้องค์กรต่าง ๆ มีการใช้ Email เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารและประสานงานในเชิงธุรกิจระหว่างองค์กร ต่างหน่วยงาน และลูกค้ากันอยู่บ่อยครั้ง บุคคลในองค์กรที่มีการใช้ Email เป็นภาษาอังกฤฏเพื่อติดต่อสื่อสารจึงมีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้การเขียน Email เป็นภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจด้วย เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารสามารถเข้าใจตรงกัน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านการเขียน Email ทางธุรกิจ ซึ่งแนวทางในการเขียนภาษาอังกฤษด้วย E-mail ที่ถูกต้องตามโครงสร้างการเขียนภาษาอังกฤษที่ดี ทำให้ผู้เขียน Email มีความมั่นใจและกล้าที่จะติดต่อสื่อสารด้วยการเขียน Email ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น

วันเวลาอบรม

สามารถจัดอบรมได้เมื่อผู้อบรมครบตามจำนวนที่กำหนด

รูปแบบการฝึกอบรม 

  1. บรรยาย
  2. อภิปราย ถาม-ตอบปัญหาจริงจากผู้เข้ารับการอบรม

What Will You Learn?

  • 1. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเขียน Business Email ได้อย่างถูกต้อง
  • 2. เพื่อสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้การเขียน Business Email ในงานตนเองและองค์กรได้
  • 3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับการเขียน Business Email ด้วยภาษาอังกฤษ

Course Content

การใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในศตวรรษที่ 21

ภาพรวมของการสื่อสารทางธุรกิจ

ผลเสียของการสื่อสารเชิงธุรกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเขียนเชิงธุรกิจ : 12 เทคนิคในการเขียนสื่อสารทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

โครงสร้างที่สำคัญของ E-mail เชิงธุรกิจ : ส่วนประกอบของ E-mail ที่ดี

E-mail ธุรกิจที่ใช้บ่อย

การเขียนเปิดเรื่อง เกริ่นนำ และอ้างอิง

การเขียนเพื่อสอบถามข้อมูล

การเขียนเพื่อแจ้งเตือน

การเขียนรายงานปัญหาและข้อผิดพลาด

การเขียนเพื่อการสั่งซื้อสินค้า

ปฏิบัติการการเขียน : ฝึกเขียน E-mail ทางธุรกิจ