หลักสูตรพื้นฐานทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ “HR FUNDAMENTAL” (HRF)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

FUNDAMENTAL” (HRF) ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรในสายงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ได้จบสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และมีอายุงาน 1-3 ปี หรือบุคคลภายนอกที่สนใจงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ได้สามารถมีความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะสามารถจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรแบบเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนจะพบกับเทคนิค แนวทางการเรียนรู้งานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความหลากหลาย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานสำหรับบุคคลและองค์กรได้ในที่สุด

วันเวลาอบรม

รูปแบบการฝึกอบรม 

  1. การบรรยาย กรณีศึกษา และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เน้นการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
  2. ฝึกปฏิบัติ
  3. กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าเรียนทั้งผู้เรียนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

What Will You Learn?

  • 1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้เรียนในระดับปฏิบัติการ โดยเน้นการเรียนรู้หลักการการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อนำไปสู่ประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในสายอาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์และประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรอย่างสูงสุดด้วย
  • 2 มุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเรียนไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้จริงในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและพนักงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
  • 3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานร่วมกันในโอกาสถัดไป

Course Content

Digital HR Transformation
วิทยากร : ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

การวางแผนอัตรากำลัง สรรหา คัดเลือกบุคลากร
วิทยากร : ดร.เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วิทยากร : ดร.ฟาริดา ซาซา

การบริหารค่าตอบแทน
วิทยากร : อาจารย์หทัยขวัญ จันทอง

การบริหารผลการปฏิบัติงาน
วิทยากร : อาจารย์โชติรัตน์ อินทสโร

กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
วิทยากร : อาจารย์วรรณะ วิจิตร และ ผศ.สมชัย ปราบรัตน์

การพัฒนาองค์การ
วิทยากร : ผศ.สมชัย ปราบรัตน์ และอาจารย์วรรณะ วิจิตร

พฤติกรรมองค์กร
วิทยากร : อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ