เทคนิคการบริหารงาน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ดร.ฟารีดา ซาซา

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เทคนิคการบริหารงาน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)  ได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ผู้จัดการหัวหน้างาน ผู้ที่ทำงานร่วมกับบุคคลทุกหน่วยงานได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริการจัดการคนในทีม ประโยชน์ของการนำระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปใช้บริหารคนในทีม สามารถนำเครื่องมือการบริหารคนยุคใหม่ เช่น Competency ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

วันเวลาอบรม

สามารถจัดอบรมได้เมื่อผู้อบรมครบตามจำนวนที่กำหนด

รูปแบบการฝึกอบรม 

  1. บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
  2. กรณีศึกษา /ยกตัวอย่าง ให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
  3. Workshop ฝึกปฏิบัติ ให้นำไปประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง

What Will You Learn?

  • 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงาน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)
  • 2.เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารงานด้าน HR เพื่อพัฒนาหน่วยงาน
  • 3.เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการบริหารงานด้าน HR

Course Content

ความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในการสร้างความได้เปรียบการแข่งขันระหว่างองค์กร กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทบาท หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ /ฝ่ายบุคคล กับการสร้างทุนมนุษย์

บทบาท หน้าที่ของหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดในการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับหัวหน้างาน

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ลักษณะงานของตำแหน่งงาน (Job Description) และการวางแผนอัตรา กำลังคน

การสรรหาและคัดเลือกคน (Recruitment and Selection) บทบาทร่วมระหว่างฝ่ายบุคคล และหัวหน้างานของฝ่ายต้นสังกัดในการสรรหา การคัดเลือกคน การทดสอบบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การพัฒนาลูกน้อง (Human Resources Development)

การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) การสอนงาน (Coaching)

เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) การบริหารพนักงานศักยภาพสูง (Talent Management)

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ของผู้ใต้บังคับบัญชา

การบริหารแรงงานสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างาน