การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาถึงความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิง  กลยุทธ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์และปัจจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

What Will You Learn?

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและภารกิจต่างๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนทรัพยากรมนุษย์และคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถสรรหา คัดเลือก ทดสอบและสัมภาษณ์ ให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับองค์การได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
  • เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมและจูงใจบุคลากรได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เพื่อนำไปปรับใช้ได้
  • นักศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

Course Content

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 3 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 5 การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ