นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาบทบาทกลยุทธ์การพัฒนาการเลือกการออกแบบ การประเมินสื่อ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาได้แก่ซอฟต์แวร์ทางการศึกษาอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาปฏิบัติการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาเช่นการเรียนการสอนออนไลน์ (iLearning) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาการประเมินและนำผลไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา

Course Content

บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา

  • Concepts, Theory, Innovation and Information Technology for Educational Communication
    09:49
  • Exam 1

บทที่ 2 การเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21

บทที่ 3 นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ห้องเรียนกลับด้าน

บทที่ 4 ทฤษฎีการออกแบบ การสร้าง และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

บทที่ 5 การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ