การจัดการชั้นเรียนแนวใหม่

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

การจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน หรือประยุกต์ใช้กับผู้เรียนสมัยใหม่ ที่มีพฤติกรรมและความสามารถทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ผู้เรียนก้าวไปข้างหน้าแล้ว เราในฐานะผู้สอนที่เปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ให้คำแนะนำ ผู้ให้คำปรึกษา ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องมีเทคนิควิธีการจัดการชั้นเรียนที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

Course Content

บทที่ 1 ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน

  • ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน
    19:45
  • Quiz Chapter 1

บทที่ 2 ความสำคัญของการบริหารจัดการชั้นเรียน

บทที่ 3 หลักการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียน

บทที่ 4 นวัตกรรมในการบริหารจัดการชั้นเรียน

บทที่ 5 การสอนและเทคนิคการสอนแนวใหม่

แบบสำรวจหลังเรียน