การจัดการดำเนินงาน

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการควบคุม การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การจัดการงานซ่อมและบำรุงรักษา ปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการดำเนินงาน
รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย” ไม่มีทีมผู้สอนดูแล จัดการเรียนการสอนในรายวิชา

What Will You Learn?

  • อธิบายถึงหลักการจัดการงานผลิตที่ใช้อยู่อย่างเป็นสากล ด้วยการนำเอาคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการจัดการอย่างเป็นระบบ
  • อธิบายถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
  • ประยุกต์หลักการจัดการงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง
  • วางแผนการผลิตในระดับพื้นฐานเพื่อนำไปใช้งานจริงได้

Course Content

บทที่ 1 การจัดการการปฏิบัติการและผลิตภาพ

  • การจัดการการปฏิบัติการและผลิตภาพ
    10:02
  • Exam 1

บทที่ 2 การพยากรณ์

บทที่ 3 กลยุทธ์เชิงกระบวนการและการวางแผนกำลังการผลิต

บทที่ 4 กลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการ

บทที่ 5 ทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบงาน