องค์การและการจัดการ

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ศึกษาลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีการดำเนินงานขององค์การธุรกิจ หน้าที่สำคัญของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม พร้อมทั้งเครื่องมือทางการจัดการเบื้องต้น

What Will You Learn?

  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหน้าที่พื้นฐานทางการจัดการ
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดรูปแบบของโครงสร้างองค์การได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายภารกิจของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยการ รูปแบบการสั่งการ ภาวะผู้นำ การสื่อสารได้
  • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการควบคุม เครื่องมือการควบคุม และปรับใช้ได้

Course Content

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานขององค์การและการจัดการ

  • ความรู้พื้นฐานขององค์การและการจัดการ
    26:46
  • CH.1

บทที่ 2 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์

บทที่ 3 การจัดโครงสร้างองค์การ

บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 5 การอำนวยการ

บทที่ 6 การควบคุม