วรรณกรรมเพื่อการแสดง (Performance Literature)

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติวรรณกรรมการแสดง สามารถเขียนโครงเรื่อง เขียนบทผลิตชิ้นงานและเผยแพร่งานลงสื่อสารธารณะได้

What Will You Learn?

  • สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
  • สร้างความรู้ เกี่ยวกับทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ได้
  • พัฒนาทักษะทางปัญญา ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ
  • ส่งเสริมทักษะด้านความรับผิดชอบ และตระหนักต่อหน้าที่ตามบทบาท
  • ฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารโดยเน้นความสามารถในการวิเคราะห์
  • พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนด้วยตนเอง
  • พัฒนาคุณลักษณะเฉพาะทั้งความสามารถด้านการคิด ด้านภาษาและด้านมนุษยสัมพันธ์
  • พัฒนาทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา

Course Content

แบบทดสอบก่อนเรียน

  • Exam Performance Literature

ความหมายของการแสดง

การวิเคราะห์วรรณกรรมเพื่อการแสดง

การอ่านตีบท

แนะนำหนังสืออ่าน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินหลังเรียน