ปรับบุคลิก..คลิกใจคน

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

บทที่ 1 ความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดี

 • ความสำคัญของบุคลิกภาพ
  01:39
 • ฝึกปฏิบัติทำมาตรฐาน การยืนและการนั่ง
  08:34
 • แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
  03:27
 • แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
  05:44
 • Quiz : importance of personality

บทที่ 2 ภาพลักษณ์ Personal Brand คนที่ใช่ นั่นงัยใช่เลย

บทที่ 3 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Wardrobe)

บทที่ 4 ท่วงท่าอิริยาบถ (Visual Poise) การเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอก

บทที่ 5 ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(Voice Communication)