ทักษะเปียโน

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ การเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเปียโนเพลง Pop ในขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับเทคนิค วิธีการ และการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัดต่าง ๆ

What Will You Learn?

  • นักศึกษาสามารถอธิบายถึงประวัติและวิวัฒนาการของเครื่องเปียโนได้อย่างถูกต้อง
  • นักศึกษาสามารถวิเคราะห์คอร์ดและเล่นใน Key Signature ไม่เกิน 4 ชาร์ป, 4 แฟล๊ต ได้แก่ Key C, F, G, D, Bb, A, Eb, E, Ab Major ได้อย่างถูกต้อง
  • นักศึกษาสามารถไล่นิ้วในบันไดเสียง Major, Minor (2 Octave) ไม่เกิน 4 ชาร์ป, 4 แฟล๊ต ได้แก่ Key C, F, G, D, Bb, A, Eb, E, Ab Major ได้อย่างถูกต้อง
  • นักศึกษาสามารถเล่นเพลงตามถนัดในระดับความยากเกรด 1 (เทียบเท่ากับมาตรฐานของสถาบัน Trinity Guildhall College London) ได้อย่างน้อย 1 เพลง
  • นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์เพลงโดยใช้เครื่องเปียโนในใน Key Signature ไม่เกิน 4 ชาร์ป, 4 แฟล๊ต ได้แก่ Key C, F, G, D, Bb, A, Eb, E, Ab Major ได้อย่างถูกต้อง

Course Content

Chapter 1 Practice Notes Key C Major

  • Practice Notes Key C Major
    09:54
  • Posttest-Lesson 1

Chapter 2 Practice Notes Key F Major

Chapter 3 Practice Notes Key G Major

Chapter 4 Practice Notes Key D Major

Chapter 5 Practice Notes Key Bb Major

Chapter 6 Practice Notes Key A Major

Chapter 7 Practice Notes Key Eb Major

Chapter 8 Practice Notes Key E Major

Chapter 9 Practice Notes Key Ab Major