หลักรัฐศาสตร์

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

รายวิชา 100-142 หลักรัฐสาสตร์ เป็นรายวิชาที่ศึกษาลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์และการเมือง  รัฐและรูปแบบของรัฐ  อำนาจอธิปไตย  รัฐบาลและรูปแบบการปกครองต่างๆของการปกครอง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  แนวคิดทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง รัฐธรรมนูญ  กระบวนการทางการเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การพัฒนาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

What Will You Learn?

 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดทางรัฐศาสตร์และการเมือง
 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการปกครองต่างๆของการปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แนวคิดทางการเมือง และสถาบันทางการเมือง
 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์

Course Content

บทที่ 1 หลักรัฐศาสตร์

 • หลักรัฐศาสตร์ Ep.1
  04:22
 • หลักรัฐศาสตร์ Ep.2
  06:26
 • หลักรัฐศาสตร์ Ep.3
  05:17
 • Exam 1

บทที่ 2 รัฐและองค์ประกอบของรัฐ

บทที่ 3 อุดมการณ์ทางการเมือง

บทที่ 4 สถาบันทางการเมือง

บทที่ 5 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 6 การเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน