หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality Control Circle)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรชัย พันธ์คง

หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ (INDEE)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้เขียนหนังสือไคเซ็นทุกคนทำได้ทำง่ายทำเลยและเจ้าของเพจไคเซ็นทุกคนทำได้ทำง่ายทำเลย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

การใช้เครื่องมือทางคุณภาพและการระดมสมองของทีมงานผ่านกระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอนของ QCC ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่ม การค้นหาและคัดเลือกปัญหา กำหนดเป้าหมายของการปรับปรุง การค้นหาสาเหตุของปัญหา จัดทำแผนการดำเนินการ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผล ทั้งนี้ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ คือ ก่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและหากสามารถทำให้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรม QCC

วันเวลาอบรม

สามารถจัดอบรมได้เมื่อผู้อบรมครบตามจำนวนที่กำหนด

รูปแบบการฝึกอบรม 

  1. บรรยาย/สาธิตการใช้งาน
  2. อภิปราย ถาม-ตอบปัญหาจริงจากผู้เข้ารับการอบรม

What Will You Learn?

  • 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดของ QCC ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการค้นหาปัญหาและโอกาสในการพัฒนาที่เกิดขึ้นในองค์กรตามหลักการ QCC
  • 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดหัวข้อปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ QC STORY ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการระดมสมอง และนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรม QCC

Course Content

แนวคิดพื้นฐานด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Concept)

ความเชื่อมโยงระหว่าง ระบบ Lean, QCC และ Kaizen

หลักการและแนวคิดของ QCC

กระบวนการพัฒนางาน 7 ขั้นตอนตามแนวทาง QCC

การค้นหาและคัดเลือกหัวข้อปัญหา

การค้นหาสาเหตุของปัญหา

กำหนดเป้าหมายของการปรับปรุง

จัดทำแผนการดำเนินการ

การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล

Workshop ฝึกปฏิบัติค้นหาประเด็นปัญหา