การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

แนวคิดเบื้องต้นการทำวิจัยพัฒนาองค์กรและธุรกิจ ประเภทของวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ การกำหนดปัญหาวิจัย ช่องว่างทางการวิจัย คำถามการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการวิจัย การเขียนวิธีการดำเนินงานการวิจัย

What Will You Learn?

  • สามารถอธิบายความหมาย และระบุขั้นตอนการทำวิจัยพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
  • สามารถอธิบายปัญหาทางการวิจัย ช่องว่างทางการวิจัย และการตั้งคำถามการวิจัยได้
  • อธิบายความหมายการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้
  • อธิบายการเขียนวิธีการดำเนินงานการวิจัยได้

Course Content

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ

  • ปัญหาการวิจัย คำถามการวิจัย และช่องว่างทางการวิจัย ตอน 1
    03:56
  • ปัญหาการวิจัย คำถามการวิจัย และช่องว่างทางการวิจัย ตอน 2
    07:22

บทที่ 2 ความสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคิด

บทที่ 3 การออกแบบการวิจัย