รายวิชาปรับตัวทางสังคม

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ หลักการ  แนวคิด ในการดำเนินชีวิตในสังคมและระบบการทำงาน  จริยธรรมในวิชาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา การสร้างมนุษยสัมพันธ์  การทำงานร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ เพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการทำงานในอนาคต  ในรายวิชานี้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

What Will You Learn?

 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องจริยธรรมในวิชาชีพ
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงเทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพได้
 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทำงานร่วมกันในองค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการได้
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ อันเป็นพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทำงานในสังคมอย่างมีความสุข

Course Content

บทที่ 1 หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา

 • หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
  00:34
 • หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
  02:42
 • หลักการแนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
  04:39
 • Exam 1

บทที่ 2 ระบบการศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

บทที่ 3 บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

บทที่ 4 เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน

บทที่ 5 เทคนิคการทำงานในองค์กร

บทที่ 6 คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ