ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

เป้าหมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน วิธีการสร้างทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ   การเตรียมตัวสอบและวิธีการทำข้อสอบ

Course Content

บทที่ 1 เป้าหมายในการเรียนทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา

  • บทที่ 1 เป้าหมายในการเรียนทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
    05:45
  • Exam 1

บทที่ 2 เทคนิคการสร้างความรักในการเรียนอย่างมีความรับผิดชอบ

บทที่ 3 การพัฒนาทักษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

บทที่ 4 เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ เตรียมความพร้อมในการสอบ

บทที่ 5 การค้นคว้าหาความรู้กับแหล่งเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน