วาทการสำหรับครู ภาคความรู้ทั่วไป

Categories: HU MOOC
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

  • ศึกษาหลักการพูด คุณธรรมจริยธรรมของนักพูด การสร้างบุคลิกภาพในการพูด การใช้เสียง การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด การเตรียมการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง

Course Content

บทที่ 1 วาทการกับครูและความรู้เกี่ยวกับการพูด

  • วาทการกับครูและความรู้เกี่ยวกับการพูด
    24:46
  • posttest Chapter 1

บทที่ 2 การสร้างบุคลิกภาพในการพูด

บทที่ 3 หลักการพูดพื้นฐาน

บทที่ 4 การวิเคราะห์ผู้ฟัง

บทที่ 5 คุณธรรมจริยธรรมของนักพูด