เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ (Train the Trainer to be Professional)

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วิทยากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ (Train the Trainer to be Professional) ได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้วิทยากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบุคคลทั่วไปได้รับความรู้และพัฒนาทักษะเสริมสร้างเทคนิคการเป็นวิทยากรเพื่อก่อให้เกิดแนวทางการเป็นวิ
ทยากรฝึกอบรมมืออาชีพในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันเวลาอบรม

สามารถจัดอบรมได้เมื่อผู้อบรมครบตามจำนวนที่กำหนด

รูปแบบการฝึกอบรม 

  1. บรรยาย เน้นปฏิบัติเป็นหลัก (workshop)

What Will You Learn?

  • 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างเทคนิคการเป็นวิทยากร
  • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์อย่างมีหลักการและศิลปะ
  • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course Content

บทบาทและหน้าที่ ความหมายและคุณสมบัติของวิทยากรต่อ ความสำเร็จขององค์กร

การเตรียมความพร้อม และจุดแข็งในการเป็นวิทยากร

ศิลปะการพูด การใช้นำเสียง ภาษากาย เพื่อการถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ

เตรียมการสู่ความสำเร็จของวิทยากร

การสร้างบรรยายกาศและการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของวิทยากร

เทคนิคการเตรียมการสอน การเตรียมสื่อประกอบการสอน

ฝึกปฏิบัติ