ขั้นตอนการลงทะเบียน กรณีหลักสูตรมีค่าใช้จ่าย

 
 1. เข้าเว็บไซต์ lifelong.hu.ac.th
 2. คลิกเมนูเข้าสู่ระบบ
 3. วิธีที่ 1 หากสมัครด้วยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ให้ กรอก Username เป็น email ที่ใช้สมัครสมาชิก และ Password ที่ได้ระบุไว้ตอนสมัครสมาชิก
 4. วิธีที่ 2 สมัครด้วยการ Signup with Facebook หรือ Signup with Google ให้คลิกเลือก Social account ที่ใช้สมัครสมาชิก
 5. เลือกรายหลักสูตรที่ต้องการ
 6. คลิก Add to cart
 7. คลิก View cart
 8. คลิก Process to checkout
 9. กรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
 10. อ่านข้อมูลนโยบายและเงื่อนไขของระบบ หากรับทราบให้คลิกรับทราบเงื่อนไข
 11. คลิก Complete Payment
 12. คลิกที่เมนู Profile
 13. คลิก เมนู Dashboard
 14. ตรวจสอบประวัติคำสั่งซื้อ คลิกเมนู Order History แสดงสถานะ On Hold หมายถึง รอการชำระเงิน หากท่านดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมอ้างอิงเลขการสั่งซื้อไปที่ Email : lifelong@hu.ac.th
 15. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน คลิกเมนู  Order History สถานะ Completed หมายถึง การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 16. เข้าหลักสูตรที่ลงทะเบียน คลิกเมนู Enrolled Courses และคลิก Start Learning