เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

We know what we are but know not what we may be. – William Shakespeare

หลักสูตรแนะนำสัญลักษณ์การเรียนรู้ LIFELONG LEARNING Platform

ประกาศนียบัตร

การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตรรับรอง
การเข้าร่วม

การเรียนรูปแบบ Online

การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

การเรียนรูปแบบ Onsite

การเรียนรู้ในสถานที่ศึกษา

หลักสูตรสะสมหน่วยกิต

หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต
สามารถสะสมต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญา