เรียนร่วม

เป็นรายวิชาที่เรียนร่วมกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

รายวิชาเรียนร่วม

เป็นรายวิชาที่เรียนร่วมกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 40 ชม. สามารถเรียนสะสมหน่วยกิต เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี ได้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร / มีค่าใช้จ่าย (เรียนพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติ)

การลงทะเบียนเรียนร่วม

การลงทะเบียนเรียนร่วม เป็นการลงทะเบียนเรียนลักษณะ Non- Degree หรือ Pre Degree  มีลักษณะการลงทะเบียนเรียนคล้ายกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในระบบ  โดยสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน ได้จากตารางเวลาการเรียนที่หน้า website ซึ่งจะแสดงระยะเวลาในการเรียน และปฏิทินการลงทะเบียนเรียน  การจัดการเรียน การสอบ ในแต่ละรอบการเรียนหรือในแต่ละภาคการศึกษา  โดยผู้ที่สนใจสมัครเรียนเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป แล้วจึงชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา

ขั้นตอนการสมัครเรียนร่วม

 1. ศึกษารายละเอียด และเลือกรายวิชาที่ต้องการสมัคร
 2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียนตามกำหนดการ  
 3. ดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตามช่องทางที่กำหนด  ภายใน 5 วันทำการ
 4. ดำเนินการยืนยันตัวตนในระบบหลังจากได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
 5. รับ email ยืนยันตัวตน พร้อม user และ password ในการเข้าใช้ระบบ
 6. เข้าเรียนตามตารางที่กำหนด 
 7. สอบวัดและประเมินผลตามที่ผู้สอนกำหนด
 8. ขอหลักฐานแสดงผลการเรียน ในรูปแบบใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือประกาศนียบัตร ( Certificate)  ผ่านช่องทางที่กำหนด

กำหนดการสมัครเรียนร่วม
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2565 

(กำหนดการเรียนระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565)

สมัครเรียน

 • ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 • ภายใน 3 วันทำการหลังจากสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเรียน

ชำระเงิน

 • ภายใน 5 วันทำการหลังจากลงทะเบียนเรียน
 • หลังจากชำระเงิน รับ Username และ Password ผ่าน email

เริ่มเรียน 

 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

สอบกลางภาค

 • วันที่ 28 สิงหาคม – วันที่ 4 กันยายน 2565

สอบปลายภาค

 • วันที่ 30 ตุลาคม – วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลสอบ

 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565