โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ภายใต้หลักสูตร “การทำธุรกิจอย่างสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการใหม่” รุ่นที่ 1

Creativity in Business for Entrepreneurs (CBE#1)
Module 3: การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ (E-Commerce & Reporting Analysis)

 

Ebook

 
วาทการสำหรับครู