นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. หลักการ

Hatyai University Lifelong learning เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการใดๆ ของ Hatyai University Lifelong learning และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้ การเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบของ Hatyai University Lifelong learning สำหรับการให้บริการตามแบบ B2C นี้ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) Hatyai University Lifelong learning ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Hatyai University Lifelong learning ฉบับนี้

2. คำนิยาม

การให้บริการตามแบบ B2C

การให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ของ Hatyai University Lifelong learning ให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่ Hatyai University Lifelong learning กำหนด ผ่านระบบการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง Hatyai University Lifelong learning และผู้ใช้บริการ (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ ที่ Hatyai University Lifelong learning กำหนด)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของประเทศอื่นใด

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Hatyai University Lifelong learning ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการเข้าถึงหรือล็อกอิน (Log in) หรือใช้บริการระบบการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

โครงการการศึกษาออนไลน์ฯ

หมายถึง โครงการการศึกษาทางออนไลน์โดยความร่วมมือและจัดทำระหว่างสถาบันการศึกษา (อาทิ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน กับ Hatyai University Lifelong learning ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเป็นผู้ใช้บริการ โดยมีเงื่อนไขตามที่โครงการแต่ละโครงการกำหนด

ผู้ใช้บริการ

หมายถึง ผู้เข้าชม ลูกค้า ผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ หรือผู้ใช้บริการของ Hatyai University Lifelong learning ที่เป็นบุคคลผู้ใช้บริการในการให้บริการตามแบบ B2C และให้รวมถึงผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล และผู้พิทักษ์

ระบบการให้บริการ

หมายถึง ระบบหรือช่องทางการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning ดังนี้ (ก) https://lifelong.hu.ac.th และให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันสำหรับการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ข) คอร์สเรียนออนไลน์ หรือ (ค) ช่องทางในเครือพันธมิตรของ Hatyai University Lifelong learning ตามที่ Hatyai University Lifelong learning แจ้งให้ทราบ (ง) หรือการให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ Hatyai University Lifelong learning กำหนด

3. ขอบเขต

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Hatyai University Lifelong learning นี้ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ Hatyai University Lifelong learning ได้จัดเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning โดย Hatyai University Lifelong learning จะเก็บรักษา รวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น

เว้นแต่นโยบายฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจะไปยังไม่นำหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้บังคับ จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง Hatyai University Lifelong learning จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผยหรือทำการส่งไปยัง

 • การบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในระบบการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning
 • การบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของ Hatyai University Lifelong learning
 • บริษัทหรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ของ Hatyai University Lifelong learning

โดยหากผู้ใช้บริการได้กดลิงค์ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านระบบการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning) ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของ Hatyai University Lifelong learning นี้

4. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5. ของนโยบายนี้ Hatyai University Lifelong learning มีความประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยทาง Hatyai University Lifelong learning จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการเพื่อ

 • เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ Hatyai University Lifelong learning ซึ่งผู้ใช้บริการร้องขอ
 • เพื่อนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของ Hatyai University Lifelong learning แก่ผู้ใช้บริการ อาทิ การวิเคราะห์ผลการเรียนให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับบริการของ Hatyai University Lifelong learning
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลลูกค้าของ Hatyai University Lifelong learning หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ปริมาณการขาย เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดหรือเสนอบริการใหม่ๆ แก่ผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning
 • เพื่อดำเนินการด้านโฆษณาตามความสนใจ (interest-based advertising) และอาจมีการรวบรวมและ/หรือมีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการต่อไปในลักษณะ (interest-based advertising)
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการเรียนและบริการในโครงการศึกษาออนไลน์ฯ กับ Hatyai University Lifelong learning และตัวแทนสถาบันการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้ร่วมจัดโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของ Hatyai University Lifelong learning ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงหรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้ใช้บริการกับ Hatyai University Lifelong learning
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือทางราชการ
 • เพื่อการปกป้องหรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของ Hatyai University Lifelong learning และ/หรือผู้ใช้บริการ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหาก Hatyai University Lifelong learning พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือเหมาะสม

5. ข้อมูลที่เก็บรวมรวมและการนำไปใช้

5.1 การให้บริการให้กับผู้ใช้บริการทั่วไป (รวมถึงผู้ใช้บริการในโครงการการศึกษาออนไลน์)

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล ชื่อ-นามสกุล / คำนำหน้า / ที่อยู่ / อีเมล์ (e-mail) / วันเกิด / เพศ /เบอร์โทรศัพท์ / รูปภาพ / การตั้งค่าต่างๆ / ข้อมูลที่ตั้ง (Location) / ไอพี แอดเดรส (IP Address) / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการของแต่ละบัญชีผู้ใช้บริการ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ
 • เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสัมมนา การสำรวจความพึงพอใจ การให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษ
 • เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลการเรียนหรืออบรม การตอบโต้บทสนทนา (Discussion Board) การส่งหนังสือรับรองการผ่านการเรียนหรืออบรม
 • เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันการผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตรวิชา

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเรียนหรือการใช้บริการคอร์สเรียนออนไลน์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านระบบการให้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการให้คะแนนความนิยม (Rating)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดอันดับคะแนนนความนิยมในแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์

ประเภทข้อมูล ข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion board

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลและเพื่อการตอบข้อสงสัยแก่ผู้ใช้บริการ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการ Wishlist

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสนใจและชื่นชอบ และเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะจัดซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ดังกล่าวในอนาคต

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการทำแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดเก็บข้อมูลการทำแบบทดสอบของแต่ละคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

ประเภทข้อมูล ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการ / Google analytic / Facebook / Twitter / Survey monkey

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ประเภทข้อมูล รูปภาพและรายละเอียดใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อและยืนยันผู้ที่ผ่านการทดสอบหรือจบหลักสูตร รวมถึงเป็นหลักฐานการที่จะต้องส่งให้หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา หรือองค์กรใดๆ

6. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เก็บรวบรวม และการนำไปใช้

โดยจะเก็บรวมรวมข้อมูลทุกอย่างที่ผู้ใช้บริการฯ เขียนมาในกระดานสนทนาซึ่งอาจจะรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิ ข้อมูลชีวภาพ (ใบหน้า) เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม

ประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล ข้อมูลชีวภาพ (รูปใบหน้า)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อนำไปใช้แสดงผลในหน้าบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อนำไปใช้แสดงผลหน้า กระดานสนทนา (discussion board)

ประเภทข้อมูล ข้อความและบทสนทนา ในกระดานสนทนา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการแสดงความคิดเห็น การถามและตอบปัญหาในบทเรียนของหลักสูตรนั้นๆ

7. การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

Hatyai University Lifelong learning อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 4. และนโยบายฉบับนี้

 • ให้แก่หน่วยงานในเครือของ Hatyai University Lifelong learning
 • ให้แก่บุคคลที่จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์หรือทำระบบโฆษณาให้กับ Hatyai University Lifelong learning
 • ให้แก่สถาบันการศึกษา หรือตัวแทนสถาบันการศึกษาในโครงการการศึกษาออนไลน์ฯ
 • ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Hatyai University Lifelong learning อาทิ Amazon Web Services หรือ Google cloud platform หรือ Google Analytic หรือ Twitter หรือ Linkedin หรือ Survey monkey เป็นต้น
 • ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้ใช้บริการกำหนด หรือ Hatyai University Lifelong learning แจ้งให้ทราบ

8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

8.1 Hatyai University Lifelong learning จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) หรือสำเนาเอกสาร (Hard copy) ณ ที่ทำการหรือสถานที่ Hatyai University Lifelong learning กำหนด รวมถึงการจัดเก็บในลักษณะ Cloud

8.2 Hatyai University Lifelong learning จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บเพื่อให้บริการแก้ผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้ Hatyai University Lifelong learning จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ Hatyai University Lifelong learning มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

8.3 โปรดทราบว่าหากผู้ใช้บริการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ Hatyai University Lifelong learning อาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ Hatyai University Lifelong learning ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังกล่าว

9. การรับรอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกนำมาประมวลผลโดยจำกัดเท่าที่จำเป็น และจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม และโปร่งใส และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้

10. สิทธิของผู้ใช้บริการ

สิทธิต่างๆ ของผู้ใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคบที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะยังไม่นำมาบังคับใช้ในนโยบายฉบับนี้จนกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับ ซึ่ง Hatyai University Lifelong learning จะแจ้งให้ทราบต่อไป

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Hatyai University Lifelong learning อาจทำการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย

ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดย Hatyai University Lifelong learning จะระบุบนเว็บไซต์ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ

11. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

11.1 Hatyai University Lifelong learning ป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

11.2 Hatyai University Lifelong learning จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

12. ารใช้คุกกี้ (Cookies)

Hatyai University Lifelong learning ได้จัดให้มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ Hatyai University Lifelong learning (รวมเรียกว่า “บริการ”) เพื่อส่งเสริมให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้ Hatyai University Lifelong learning สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของท่านได้มากยิ่งขึ้น

    อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ Hatyai University Lifelong learning จะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.hu.ac.th/announcements/2565/097_2565.pdf

12.1 คุกกี้คืออะไร

    คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลสถานะการเข้าใช้บริการในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้บริการที่ท่านชื่นชอบ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

12.2 ประโยชน์ของคุกกี้

    คุกกี้จะบอกให้ Hatyai University Lifelong learning ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ Hatyai University Lifelong learning เพื่อที่ Hatyai University Lifelong learning จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

12.3 การใช้งานคุกกี้

    ประเภทของคุกกี้ที่ Hatyai University Lifelong learning ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

12.3.1 คุกกี้ที่จำเป็น

   คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการให้บริการของ Hatyai University Lifelong learning เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัย เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

12.3.2 คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ

         1) คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน

         คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้ Hatyai University Lifelong learning รู้จัก หรือเข้าใจถึงความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ Hatyai University Lifelong learning พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ Hatyai University Lifelong learning โดย Hatyai University Lifelong learning จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ตรงกับความสนใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น

         ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics เป็นต้น

         2) คุกกี้ประเภทการโฆษณา

         คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและให้ Hatyai University Lifelong learning และ/หรือบุคคลที่สามใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด

         ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ เช่น Google Analytics, Social Media Analytics  เป็นต้น

         ทั้งนี้ ในกรณีที่ Hatyai University Lifelong learning จะใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการโฆษณา และ Hatyai University Lifelong learning จะขอความยินยอมจากท่านหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

12.4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

    ท่านสามารถเลือกเปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภท หรือเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ทุกประเภทได้ ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ตามการใช้งานของท่าน

    เมื่อท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org) ท่านยังคงเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ Hatyai University Lifelong learning ได้ต่อไป แต่ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ดังกล่าวอาจทำให้ท่านใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ Hatyai University Lifelong learning บางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น

12.5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

Hatyai University Lifelong learning อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง Hatyai University Lifelong learning จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม Hatyai University Lifelong learning แนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ปรับปรุงล่าสุดเดือน พฤษภาคม 2565 (Version 1.0)

13. การติดต่อกับ Hatyai University Lifelong learning

หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทรศัพท์ : 074-200392-4 อีเมล : iifelong@hu.ac.th