หลักสูตรทั่วไป

หลักสููตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบุคคล

หลักสูตรทั่วไป

เป็นหลักสููตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบุคคลในด้านการดำเนินงาน การดำรงชีวิตในสถานกาณ์ปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคลวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยหลักสูตรมีจำนวนชั่วโมงการอบรมน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน